Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 100903
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6621330
Ko je na sajtu?
Imamo 26 gosta na mreži

ТАДИЋ СЕ ИЗВИЊАВА ХРВАТИМА У ВУКОВАРУ


 


Пред­сед­ник Ср­би­је Бо­рис Та­дић са­ста­ће се 18. но­вем­бра са хр­ват­ским пред­сед­ни­ком Ивом Јо­си­по­ви­ћем у Ву­ко­ва­ру, ка­да Хр­ват­ска обе­ле­жа­ва Дан се­ћа­ња на жр­тве Ву­ко­ва­ра 1991. го­ди­не, са­зна­је „Прав­да“ из до­бро оба­ве­ште­них из­во­ра.

Пре­ма тим на­во­ди­ма, Та­дић ће се из­ви­ни­ти хр­ват­ском на­ро­ду и по­кло­ни­ти стра­да­ли­м. Вла­ди­слав Јо­ва­но­вић, не­ка­да­шњи ми­ни­стар ино­стра­них по­сло­ва СРЈ и ам­ба­са­дор у УН,ре­као је да Та­дић ис­тра­ја­ва на по­ли­ти­ци јед­но­стра­ног из­ви­ња­ва­ња.

– Та­дић, из­гле­да, оче­ку­је да због сво­је ве­ли­ке кон­струк­тив­но­сти бу­де на­гра­ђен Но­бе­ло­вом на­гра­дом. Же­ли да при­ву­че па­жњу све­та сво­јим по­ми­ри­тељ­ским чи­ном и ми­си­јом. Та­ко бар из­гле­да спо­ља. То ни­је но­во, до са­да је че­ти­ри-пет пу­та то ра­дио, али дру­га стра­на не уз­вра­ћа истом ме­ром. Ка­да не­ма уз­вра­ћа­ња, он­да не­ма ни рав­но­прав­но­сти. Да ли је то ње­го­ва од­лу­ка, или од­лу­ка спо­ља, ко­ја му је су­ге­ри­са­на као део на­ших на­по­ра да се при­бли­жи­мо ЕУ и НА­ТО, не знам – ис­та­као је Јо­ва­но­вић.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, Та­дић ни­је све­стан ко­ли­ко то мо­же да бу­де кон­тра­про­дук­тив­но за др­жа­ву.

– Ако стал­но из­ла­зи­те дру­го­м у су­срет, а тај не чи­ни ни­шта, он­да сла­би укуп­ни ба­ланс сна­га. Овај ко­рак и ни­је то­ли­ко не­зго­дан, као пр­ви пут, ка­да се из­ви­ња­вао Хр­ва­ти­ма. При­ли­ком пр­вог ко­ра­ка тре­ба­ло је да се до­го­во­ри са дру­гом стра­ном о исто­вре­ме­ном из­ви­ње­њу. Вр­ло је мо­гу­ће да се то од ње­га тра­жи ка­ко би до­био на по­пу­лар­но­сти, и да би га стран­ци про­из­ве­ли у не­ког „Бал­кан­ског Ган­ди­ја“ – по­ру­чио је Јо­ва­но­вић.

Бран­ко Ра­дун, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар, сма­тра да би Та­ди­ће­ва по­се­та Ву­ко­ва­ру зна­чи­ла при­зна­ва­ње кри­ви­це Ср­би­је за ра­то­ве у бив­шој СФРЈ:

– Та­ко би се на по­сре­дан на­чин при­хва­ти­ла го­то­во ис­кљу­чи­ва од­го­вор­ност за те до­га­ђа­је. По­ли­ти­ка из­ви­ња­ва­ња Та­ди­ћа је прак­тич­но по­твр­ди­ла не­га­тив­не сте­ре­о­ти­пе о Ср­би­ји ко­ји су ство­ре­ни де­ве­де­се­тих го­ди­на – ка­же Ра­дун.

И Ра­дун ве­ру­је да је ова­ква Та­ди­ће­ва по­ли­ти­ка про­из­вод усло­вља­ва­ња За­па­да.


Komentar : Alo kume, dokle, bre dokle ?


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP